Cerrig Milltir Cenedlaethol – dweud eich dweud!

Eleni, rydym yn gosod Cerrig Milltir Cenedlaethol i Gymru. Rydym yn gobeithio y bydd y cerrig milltir hyn yn chwarae rhan bwysig, ochr yn ochr â’r Rhaglen Lywodraethu, i gyflawni ein hymrwymiad i greu Cymru gryfach, tecach a gwyrddach. Rydym wedi bod yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu ein syniadau ar werthoedd drafft ar gyfer cerrig milltir cenedlaethol mewn wyth maes pwysig, a dyma’r cerrig milltir cenedlaethol y byddwn yn eu gosod yn 2021 a’r meysydd rydym yn ceisio barn arnynt yn ein hymgynghoriad presennol ar Lunio Dyfodol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog gwadd: Sut bydd newid hinsawdd yn effeithio ar Gymru yn y dyfodol?

Bydd Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2021 yn rhoi sylw i ‘Iechyd a Therfynau’r Blaned’ er mwyn sbarduno newid er lles Cymru. Erbyn hyn, mae’r newid yn yr hinsawdd yn ffactor annibynnol sy’n sbarduno newidiadau i’n heconomi, ein cymdeithas a’n hamgylchedd, gan waethygu’r risgiau sydd eisoes yn bod. Rydym yn falch felly fod ein blog gwadd cyntaf wedi cael ei ysgrifennu gan Miriam Kennedy, Uwch-ddadansoddwr gyda’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, sy’n amlinellu sut y bydd y newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ddyfodol Cymru.

Ym mis Mehefin 2021 cyhoeddodd y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd ei 3ydd Asesiad Annibynnol o Newid Hinsawdd yn y DU (CCRA3), asesiad cynhwysfawr o’r risgiau â blaenoriaeth sy’n wynebu’r DU o ganlyniad i newid hinsawdd a’r cyfleoedd cysylltiedig. Mae’r adroddiad yn seiliedig ar raglen helaeth o ddadansoddi, ymgynghori ac ystyried gan y Pwyllgor, sy’n cynnwys dros 450 o bobl, 130 o sefydliadau a mwy na 1,500 o dudalennau o dystiolaeth a dadansoddiadau wedi’u casglu dros dair blynedd.

Parhau i ddarllen

Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2021

Yn ein blog cyntaf ar Dueddiadau’r Dyfodol, buom yn trafod pam fod meddwl am y dyfodol yn bwysig wrth gynllunio a gwneud penderfyniadau, a sut y gall Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol, ynghyd ag adnoddau eraill, eich helpu i wneud hyn.

Yn y blog diweddaraf hwn rydym am ddweud mwy am strwythur yr Adroddiad a rhoi blas cychwynnol o’r themâu allweddol sy’n dod i’r amlwg yn y tueddiadau, a’r sbardunau newid fydd yn cael sylw. Dros y misoedd nesaf, cyn cyhoeddi’r adroddiad, byddwn yn rhoi disgrifiadau manylach o’r tueddiadau penodol sy’n deillio o’r themâu hyn. Drwy wneud hyn rydym yn gobeithio y gall y blog fod yn lle i drafod ac i ysgogi trafodaeth am y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu Cymru yn y dyfodol.

Parhau i ddarllen

Mae ymgynghoriad ‘Llunio Dyfodol Cymru’ yn fyw!

Heddiw rydym wedi cyhoeddi’r ymgynghoriad ar ‘Llunio Dyfodol Cymru’: Defnyddio cerrig milltir a dangosyddion cenedlaethol i fesur cynnydd ein cenedl – Cynigion ar gyfer gosod y gyfres gyntaf o gerrig milltir cenedlaethol i Gymru a cheisio barn ar effaith pandemig COVID-19 ar y dangosyddion cenedlaethol.

Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn ar osod cerrig milltir cenedlaethol i Gymru a fydd yn cynorthwyo Gweinidogion i asesu cynnydd tuag at gyflawni’r saith nod llesiant a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Bydd yr ymgynghoriad hefyd yn gofyn a oes angen gwneud unrhyw ddiwygiadau i’r dangosyddion cenedlaethol presennol yn sgil y profiadau a gafwyd yn ystod pandemig COVID-19.

Bydd yr ymgynghoriad yn agored o 1 Medi i 26 Hydref 2021 ac yn ystod y cyfnod hynny byddwn yn ymgymryd â rhaglen ymgysylltu i godi proffil y gwaith pwysig hwn a cheisio barn ehangach.

Mae’n bwysig ein bod yn defnyddio barn a phrofiadau pobl ledled Cymru wrth i ni wneud y gwaith hwn ac rydym yn eich gwahodd i gyfrannu!

Mae’r Weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig i lansio’r ymgynghoriad.

Tueddiadau Dyfodol Cymru

Os ydych wedi darllen ein blog cyntaf yng nghyfres Llunio Dyfodol Cymru, fe welwch mai Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol yw un o’r tri dull pwysig o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol sy’n ein helpu i ddeall Cymru nawr ac yn y dyfodol.

Rydym yn drafftio’r adroddiad hwn i’w gyhoeddi ym mis Rhagfyr 2021 a byddwn yn defnyddio platfform Llunio Dyfodol Cymru i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y gwaith wrth iddo ddatblygu a bwrw goleuni ar rai o’r tueddiadau a’r sbardunau a fydd yn ymddangos yn yr adroddiad terfynol.

Parhau i ddarllen

Dangosyddion Cenedlaethol: Beth mae’r pandemig wedi ei ddysgu i ni am sut rydym yn mesur llesiant?

Mae’n amhosibl anwybyddu’r newidiadau rydym wedi’u profi yn ystod y 18 mis diwethaf a’r gwahanol bwyslais ar yr hyn sy’n cyfrannu at lesiant Cymru yn sgil y pandemig. O ganlyniad, rydym yn ceisio canfod a yw’r profiad hwn wedi tynnu sylw at unrhyw fylchau yn y ffordd rydym yn mesur cynnydd tuag at ein nodau llesiant.

Parhau i ddarllen

Cerrig Milltir Cenedlaethol

Diolch ichi am roi o’ch amser i ddysgu mwy am y Cerrig Milltir Cenedlaethol a sut y byddant yn helpu Gweinidogion i fesur cynnydd a wneir ar lefel genedlaethol tuag at gyflawni’r nodau llesiant. Pwrpas y nodau hyn yw helpu i sicrhau ein bod ar lwybr cynaliadwy tuag at wneud Cymru yn wlad sy’n iachach ac yn fwy cyfartal, ffyniannus, a chydnerth, yn ogystal â bod yn wlad sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang, ac sydd â chymunedau cydlynus, diwylliant egnïol, ac iaith Gymraeg sy’n ffynnu.

Parhau i ddarllen

Cyflwyniad i Flog Llunio Dyfodol Cymru

Croeso i’r blog. Dyma’r cyntaf mewn cyfres o negeseuon gan Lywodraeth Cymru ynghylch rhai o’r camau rydyn ni’n eu cymryd i wella llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru a sut y gallwch chi fod yn rhan o hyn.

Amcan y blog yw rhannu gyda chi’r gwaith rydyn ni’n ei wneud ar ddatblygu Cerrig Milltir Cenedlaethol, diweddaru dangosyddion Cenedlaethol a datblygu Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol. Mae’r rhain yn dair rhan bwysig o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 sy’n rhoi gwybod inni am y cynnydd rydyn ni’n ei wneud tuag at gyrraedd ein nodau llesiant ac am unrhyw heriau y byddwn efallai’n dod ar eu traws ar ein taith.

Parhau i ddarllen