Adroddiad Llesiant Cymru 2021

Rydym heddiw wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol Llesiant Cymru. Mae’n rhoi cipolwg ar gyflwr y wlad a’r cynnydd sy’n cael ei wneud yn erbyn y saith nod llesiant.

Chwe blynedd ers i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 ddod i rym, rydym wedi pwyso a mesur, ym mhob pennod, yr hyn rydym wedi’i ddysgu dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ogystal ag asesu’r cynnydd tymor hir tuag at y nodau gan ddefnyddio’r 46 o ddangosyddion cenedlaethol a data eraill.

Parhau i ddarllen

Mae ymgynghoriad ‘Llunio Dyfodol Cymru’ yn fyw!

Heddiw rydym wedi cyhoeddi’r ymgynghoriad ar ‘Llunio Dyfodol Cymru’: Defnyddio cerrig milltir a dangosyddion cenedlaethol i fesur cynnydd ein cenedl – Cynigion ar gyfer gosod y gyfres gyntaf o gerrig milltir cenedlaethol i Gymru a cheisio barn ar effaith pandemig COVID-19 ar y dangosyddion cenedlaethol.

Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn ar osod cerrig milltir cenedlaethol i Gymru a fydd yn cynorthwyo Gweinidogion i asesu cynnydd tuag at gyflawni’r saith nod llesiant a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Bydd yr ymgynghoriad hefyd yn gofyn a oes angen gwneud unrhyw ddiwygiadau i’r dangosyddion cenedlaethol presennol yn sgil y profiadau a gafwyd yn ystod pandemig COVID-19.

Bydd yr ymgynghoriad yn agored o 1 Medi i 26 Hydref 2021 ac yn ystod y cyfnod hynny byddwn yn ymgymryd â rhaglen ymgysylltu i godi proffil y gwaith pwysig hwn a cheisio barn ehangach.

Mae’n bwysig ein bod yn defnyddio barn a phrofiadau pobl ledled Cymru wrth i ni wneud y gwaith hwn ac rydym yn eich gwahodd i gyfrannu!

Mae’r Weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol wedi cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig i lansio’r ymgynghoriad.

Dangosyddion Cenedlaethol: Beth mae’r pandemig wedi ei ddysgu i ni am sut rydym yn mesur llesiant?

Mae’n amhosibl anwybyddu’r newidiadau rydym wedi’u profi yn ystod y 18 mis diwethaf a’r gwahanol bwyslais ar yr hyn sy’n cyfrannu at lesiant Cymru yn sgil y pandemig. O ganlyniad, rydym yn ceisio canfod a yw’r profiad hwn wedi tynnu sylw at unrhyw fylchau yn y ffordd rydym yn mesur cynnydd tuag at ein nodau llesiant.

Parhau i ddarllen

Cyflwyniad i Flog Llunio Dyfodol Cymru

Croeso i’r blog. Dyma’r cyntaf mewn cyfres o negeseuon gan Lywodraeth Cymru ynghylch rhai o’r camau rydyn ni’n eu cymryd i wella llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru a sut y gallwch chi fod yn rhan o hyn.

Amcan y blog yw rhannu gyda chi’r gwaith rydyn ni’n ei wneud ar ddatblygu Cerrig Milltir Cenedlaethol, diweddaru dangosyddion Cenedlaethol a datblygu Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol. Mae’r rhain yn dair rhan bwysig o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 sy’n rhoi gwybod inni am y cynnydd rydyn ni’n ei wneud tuag at gyrraedd ein nodau llesiant ac am unrhyw heriau y byddwn efallai’n dod ar eu traws ar ein taith.

Parhau i ddarllen