Adroddiad Llesiant Cymru 2021

Rydym heddiw wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol Llesiant Cymru. Mae’n rhoi cipolwg ar gyflwr y wlad a’r cynnydd sy’n cael ei wneud yn erbyn y saith nod llesiant.

Chwe blynedd ers i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 ddod i rym, rydym wedi pwyso a mesur, ym mhob pennod, yr hyn rydym wedi’i ddysgu dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ogystal ag asesu’r cynnydd tymor hir tuag at y nodau gan ddefnyddio’r 46 o ddangosyddion cenedlaethol a data eraill.

Parhau i ddarllen

Blog gwadd: Sut bydd newid hinsawdd yn effeithio ar Gymru yn y dyfodol?

Bydd Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2021 yn rhoi sylw i ‘Iechyd a Therfynau’r Blaned’ er mwyn sbarduno newid er lles Cymru. Erbyn hyn, mae’r newid yn yr hinsawdd yn ffactor annibynnol sy’n sbarduno newidiadau i’n heconomi, ein cymdeithas a’n hamgylchedd, gan waethygu’r risgiau sydd eisoes yn bod. Rydym yn falch felly fod ein blog gwadd cyntaf wedi cael ei ysgrifennu gan Miriam Kennedy, Uwch-ddadansoddwr gyda’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, sy’n amlinellu sut y bydd y newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar ddyfodol Cymru.

Ym mis Mehefin 2021 cyhoeddodd y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd ei 3ydd Asesiad Annibynnol o Newid Hinsawdd yn y DU (CCRA3), asesiad cynhwysfawr o’r risgiau â blaenoriaeth sy’n wynebu’r DU o ganlyniad i newid hinsawdd a’r cyfleoedd cysylltiedig. Mae’r adroddiad yn seiliedig ar raglen helaeth o ddadansoddi, ymgynghori ac ystyried gan y Pwyllgor, sy’n cynnwys dros 450 o bobl, 130 o sefydliadau a mwy na 1,500 o dudalennau o dystiolaeth a dadansoddiadau wedi’u casglu dros dair blynedd.

Parhau i ddarllen

Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2021

Yn ein blog cyntaf ar Dueddiadau’r Dyfodol, buom yn trafod pam fod meddwl am y dyfodol yn bwysig wrth gynllunio a gwneud penderfyniadau, a sut y gall Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol, ynghyd ag adnoddau eraill, eich helpu i wneud hyn.

Yn y blog diweddaraf hwn rydym am ddweud mwy am strwythur yr Adroddiad a rhoi blas cychwynnol o’r themâu allweddol sy’n dod i’r amlwg yn y tueddiadau, a’r sbardunau newid fydd yn cael sylw. Dros y misoedd nesaf, cyn cyhoeddi’r adroddiad, byddwn yn rhoi disgrifiadau manylach o’r tueddiadau penodol sy’n deillio o’r themâu hyn. Drwy wneud hyn rydym yn gobeithio y gall y blog fod yn lle i drafod ac i ysgogi trafodaeth am y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu Cymru yn y dyfodol.

Parhau i ddarllen

Dangosyddion Cenedlaethol: Beth mae’r pandemig wedi ei ddysgu i ni am sut rydym yn mesur llesiant?

Mae’n amhosibl anwybyddu’r newidiadau rydym wedi’u profi yn ystod y 18 mis diwethaf a’r gwahanol bwyslais ar yr hyn sy’n cyfrannu at lesiant Cymru yn sgil y pandemig. O ganlyniad, rydym yn ceisio canfod a yw’r profiad hwn wedi tynnu sylw at unrhyw fylchau yn y ffordd rydym yn mesur cynnydd tuag at ein nodau llesiant.

Parhau i ddarllen

Cyflwyniad i Flog Llunio Dyfodol Cymru

Croeso i’r blog. Dyma’r cyntaf mewn cyfres o negeseuon gan Lywodraeth Cymru ynghylch rhai o’r camau rydyn ni’n eu cymryd i wella llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru a sut y gallwch chi fod yn rhan o hyn.

Amcan y blog yw rhannu gyda chi’r gwaith rydyn ni’n ei wneud ar ddatblygu Cerrig Milltir Cenedlaethol, diweddaru dangosyddion Cenedlaethol a datblygu Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol. Mae’r rhain yn dair rhan bwysig o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 sy’n rhoi gwybod inni am y cynnydd rydyn ni’n ei wneud tuag at gyrraedd ein nodau llesiant ac am unrhyw heriau y byddwn efallai’n dod ar eu traws ar ein taith.

Parhau i ddarllen